• Chivas GD vs Santos Laguna 3-27-15

T7B-8925.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8941.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

TWB-4994.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

TWB-5043.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

D3C-1973.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

D3C-2023.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

D3C-2030.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8360.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8396.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8410.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8461.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8488.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8509.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8603.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8619.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8663.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8712.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8722.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8737.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8772.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8882.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.

T7B-8911.jpg

HOUSTON, TX, 27 March 2015, Chivas Guadalajara vs Santos Laguna at BBVA Compass Stadium.